MZON06-Wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych

  • Wydział Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  • Termin załatwienia W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje wnioskodawcę o terminie i miejscu odbioru karty.
  • Osoba kontaktowa Monika Mikicka
  • Miejsce załatwienia Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
   ul. Ogniowa 8/10
   87-800 Włocławek
   pokój nr 19
  • Telefon kontaktowy 054/ 423-23-77
  • Miejsce odbioru Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
   ul. Ogniowa 8/10
   87-800 Włocławek
   pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej.
   Wniosek składa się do wybranego przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
   Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:
   -osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów,
   -osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców,
   -osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.
   2. Do wniosku dołącza się:
   -jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciadlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,
   -Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miasta Włocławek PKO BP S.A. 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 z adnotacją - opłata za kartę parkingową lub bezpośrednio w kasie Urzędu, w budynku przy Zielonym Rynku 11/13 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 15.30, Wtorek 7.45 – 17.00, Piątek 7.45 – 14.00) lub w kasie Urzędu w budynku przy ul. Kościuszki 12 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 14.30, Wtorek 7.45 – 16.30, Piątek 7.45 – 13.30).
  • Opłaty 21,00 zł
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   W przypadku złożenia wniosku przez osobę inną niż osoba niepełnosprawna składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli, a do wglądu przedstawia się oryginał dokumentu (postanowienia sądu) o ustanowieniu opieki lub kurateli.

   Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia  1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511  z późn. zm.).

   Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

   Kartę parkingową wydaną:

   • Osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, odbiera rodzic lub ustanowiony przez sąd opiekun,
   • Osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera rodzic,

   Osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd – po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i  oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

  • Podstawa prawna
   • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z póżn. zm.) ,
   • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 843),
   • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2016 r.  poz. 1438).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian