MZON07- Wydawanie kart parkingowych dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

  • Wydział Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  • Termin załatwienia W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.
  • Osoba kontaktowa Monika Mikicka
  • Miejsce załatwienia Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
   ul. Ogniowa 8/10
   87-800 Włocławek
   pokój nr 19
  • Telefon kontaktowy 054/ 423-23-77
  • Miejsce odbioru Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
   ul. Ogniowa 8/10
   87-800 Włocławek
   pokój nr 10
  • Wymagane dokumenty 1. Wniosek o wydanie karty parkingowej (składa się do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki).
   2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej w kwocie 21 zł, którą należy uiścić na konto Urzędu Miasta Włocławek PKO BP S.A. 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 z adnotacją - opłata za kartę parkingową lub bezpośrednio w kasie Urzędu, w budynku przy Zielonym Rynku 11/13 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 15.30, Wtorek 7.45 – 17.00, Piątek 7.45 – 14.00) lub w kasie Urzędu w budynku przy ul. Kościuszki 12 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 14.30, Wtorek 7.45 – 16.30, Piątek 7.45 – 13.30).
   3. Dowód rejestracyjny pojazdu placówki (do wglądu).
   Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:
   1. Posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.
   2. Prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

   Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.
  • Opłaty 21,00 zł
  • Tryb odwoławczy Nie przysługuje
  • Uwagi

   Brak

  • Podstawa prawna
   • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
   • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.),
   • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 843),
   • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.06.2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 818),
   • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1438).
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian