Nabór wniosków o udzielenie dotacji podmiotom na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Włocławek w 2017 roku.

Ogłoszenie

o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Włocławek przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w 2017 roku.

Wydział Srodowiska Urzędu Miasta Włocławek zawiadamia, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  ogłosił informację o możliwości  skorzystania z dotacji na przedsięwzięcia zgodne z zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

W związku z powyższym Gmina Miasto Włocławek ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

Prezydent Miasta Włocławek  planuje wystąpić o dofinansowanie zadania pod nazwą „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Włocławek”. w imieniu  zainteresowanych podmiotów, którzy użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęci w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych gminy Miasto Włocławek.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 70% jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 1000,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.
Kwota dofinansowania jednego podmiotu wynosi maksymalnie 30 000,00 zł.

Kosztami kwalifikowanymi zadania, tzn. takimi, na które można uzyskać dofinansowanie są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Co najmniej 30% kosztów zadania ponosić będzie Wnioskodawca, który wpłaci na konto Gminy Miasto Włocławek wymagany wkład.

WAŻNE INFORMACJE:

 1. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości.
 2. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.
 3. Dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały wszczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz wyborem wykonawcy zadania przez Gminę Miasto Włocławek.

UWAGA
Procedura wyboru wykonawcy zadania przez gminę może nastąpić nie wcześniej niż po rozpatrzeniu przez WFOSiGW w Toruniu wniosku wraz z dokumentacją złożonego przez Gminę do WFOSiGW, tj. po dniu 30 marca 2017r oraz  po otrzymaniu przez Gminę Miasto Włocławek PROMESY potwierdzającej przyznanie dofinansowania z podaniem kwoty dofinansowania.

Termin otrzymania PROMESY  przez WFOSiGW nie jest określony.

O otrzymaniu promesy podmioty zakwalifikowane do otrzymania dotacji zostaną powiadomione pismem.

4. W przypadku wniosku złożonego przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub rolniczą, koniecznym jest załączenie stosownej informacji na temat otrzymanej, bądź nie otrzymanej pomocy publicznej.

Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie: od 20 stycznia 2017r. do 28 lutego 2017r.  osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, stanowisko Wydziału Gospodarki Miejskiej i Srodowiska lub przesyłać na adres: Urząd Miasta Włocławek, Wydział Srodowiska, ul. Zielony Rynek 11/13 , 87-800 Włocławek na formularzu wniosku, który można pobrać w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, stanowisko Wydziału Gospodarki Miejskiej i Srodowiska lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.wloclawek.pl, zakładka : Srodowisko-informacje, wykaz danych- dział: Gospodarka odpadami zawierającymi azbest.

Informacje dodatkowe:

 1. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania będzie dotacja otrzymana od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz środki własne beneficjenta końcowego – Wnioskodawcy, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.
 2. Dofinansowanie realizowane będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Włocławek o przyznanie dotacji przez  WFOŚiGW w Toruniu
 3. Zasady finansowania zadania przez WFOŚiGW w Toruniu określone zostaną w Umowie pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a  WFOŚiGW w Toruniu
 4. Koszty na realizację zadania finansowane będą w wysokości do 70% ze środków przekazanych przez WFOŚiGW w Toruniu i 30% ze środków beneficjenta końcowego- podmiotu starającego się o dofinansowanie, z którym zostanie zawarta umowa na dofinansowanie.
 5. Ubiegającym się o dofinansowanie zadania, może być jednostka sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, mali i średni przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne, którzy zamierzają dokonać zmiany pokrycia dachu lub elementów elewacji oraz posiadają tytuł prawny do nieruchomości (np. budynku mieszkalnego, gospodarczego ),zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek
 6. Dotacja będzie udzielana w formie bezgotówkowej, tj. poprzez częściowe sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
 7. Podmiot ubiegający się o dotację składa jeden egzemplarz papierowej wersji wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku kserokopii dokumentów stanowiących załączniki do wniosku, wymagane jest oświadczenie wnioskodawcy, że kopie te są zgodne z oryginałem.
 8. Wnioski złożone po upływie terminu: 28 lutego 2017r nie podlegają procedurze oceny i będą zwracane Wnioskodawcy. Podmiotowi ubiegającemu się o dofinansowanie, którego wniosek nie został uwzględniony nie przysługuje z tego tytułu roszczenie. Podmiot ten jednak może się starać o dofinansowanie w przypadku kolejnego naboru realizowanego przez WFOSiGW w Toruniu

O kolejności wyboru wniosku decydują kolejno następujące kryteria:

a) stopień pilności usunięcia wyrobów zawierających azbest zgodnie z „Oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn zm.);

b)  data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek kompletnego wniosku.

c) dofinansowanie nie będzie przyznawane w przypadku złożenia sfałszowanych dokumentów.

9. Podstawą realizacji zadania będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Miasto Włocławek, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Włocławek, w której to  umowie będą określone istotne postanowienia, w tym warunek oraz terminy wpłaty i zapłaty wkładu własnego tj. 30%. Podstawę płatności stanowić będzie nota księgowa wystawiona właścicielowi/ Wnioskodawcy przez Gminę Miasto Włocławek, z terminem płatności 14 dni, licząc od daty otrzymania noty. Płatności należy dokonać na wskazane w umowie konto bankowe Gminy Miasto Włocławek.

10. Zadanie objęte wnioskiem będzie realizowane przez uprawniony podmiot, spełniający wymogi przewidziane w przepisach prawa w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, a wyłoniony przez Gminę Miasto Włocławek zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

11. Szczegóły związane z wykonaniem robót, w szczególności terminy demontażu wyrobów zawierających azbest, w/w podmiot będzie uzgadniał z Wnioskodawcą.

12. W przypadku stwierdzenia większej ilości wyrobów zawierających azbest niż zadeklarowana przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie zadania ze środków przekazanych przez WFOSiGW w Toruniu, koszty usunięcia i utylizacji nadwyżki ponad ilość zadeklarowaną wyrobów azbestowych w 100% poniesie Wnioskodawca

UWAGA!

 1. Procedura dofinansowania realizowana będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasto Włocławek o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.                                 
 2. W przypadku, gdy wniosek Gminy  Miasto Włocławek nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zadanie nie będzie realizowane.
 3. Zgodnie z warunkami dofinansowania ogłoszonymi przez WFOSiGW w Toruniu –azbest 2017 przy udziale środków Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej:

a) w imieniu podmiotów wniosek o dofinansowanie składa  jednostka samorządu terytorialnego, która ponosi także pełną odpowiedzialność za merytoryczną, formalnoprawną finansową realizację zadania.

b) przedsięwzięcia muszą być zlokalizowane na terenie gmin, w których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i które posiadają program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

c) jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana , przed złożeniem wniosku o dofinansowanie , do zweryfikowania planowanego zakresu prac przy każdym ujętym we wniosku obiekcie.

Dodatkowe informacje można uzyskać: w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek, w Wydziale Środowiska , ul. 3 Maja 22 – pokój 18, telefon: 54/ 414 41 67, e-mail: srodowisko[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Załączniki do wniosku:

1)   Wniosek 2017 o dofinansowanie do Gminy Miasto Włocławek

2) Informacja o wyrobach zawierających azbest złożona do właściwego Organu: MarszałkaWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);

3)  Ocena stanu wyrobów azbestowych sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn zm.);

4)  Oświadczenie stanowiące, że najpóźniej do dnia 28 lutego 2017r podmiot ubiegający się o dotację doręczy do siedziby Urzędu Miasta Włocławek, Wydział Srodowiska, dokument potwierdzający zgłoszenie remontu związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku gdy podczas rozbiórki elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub zmiana wyglądu w odniesieniu do otaczającej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

Dokument winien zawierać adnotację, że nie wniesiono uwag/ sprzeciwu do zgłoszenia. Organem właściwym do wydania dokumentów wymienionych w p.4 jest: Urząd Miasto Włocławek, Wydział Urbanistyki i Architektury, ul.Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

UWAGA!

Dostarczenie dokumentu wymienionego w p.4 warunkuje podpisanie Umowy Dotacji pomiędzy WFOŚiGW w Toruniu a Gminą Miasto Włocławek

5) Oświadczenie stanowiące, że wnioskodawca zobowiązuje się do zapłaty na wskazane konto Gminy Miasta Włocławek wkładu własnego co najmniej 30% wymaganej wartości udziału kosztów realizacji zadania, związanego z demontażem*, odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości określonej we Wniosku.

6) Oświadczenie, w  którym wnioskodawca  potwierdza, że  załączone kopie dokumentów są zgodne z oryginałem.

7) Aktualny dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości lub inny tytuł prawny potwierdzający władanie nieruchomością, przy czym w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób – do wniosku należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli wraz z upoważnieniem dla Wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli oraz do podpisania umowy dotacji z Gminą Miasto Włocławek Dokumentami, o których mowa są: aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów w przypadku braku księgi wieczystej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian