Obwieszczenie o planowanej zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Uroczej 2 – 4, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/129 KM 32.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2016r. znak S.6131.249.2016 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

– klon jesionolistny 2 szt. o obwodzie pni 80cm i 83cm (dwupniowy), 111cm,

– świerk pospolity o obwodzie pnia 90cm,

– jarząb szwedzki 4 szt. o obwodzie pni 43cm i 43cm (dwupniowy), 42cm, 54cm, 34cm,

– morwa o obwodzie pnia: 141cm,

– klon jawor o obwodzie pnia: 100cm

oraz 101,5 m² krzewów gat. porzeczka, forsycja, ligustr, pięciornik z terenu nieruchomości przy  ul.  Uroczej 2 – 4 , oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 116/129 KM 32 w terminie do dnia 30 września 2016r.

SM „Zazamcze” wniosła o zmianę w/w decyzji w przedmiocie ilości nasadzeń zastępczych drzew i krzewów z uwagi na fakt, iż z w/w terenu zostały usunięte drzewa (8 szt.)  i 89,5 m² krzewów gat., porzeczka, forsycja, ligustr, pięciornik oraz terminu dokonania nowych nasadzeń.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony postępowania mogą zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informacje

Rejestr zmian