Obwieszczenie o postępowaniach w sprawach dot. wycinki drzew i krzewów zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity o obwodzie pnia 48 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Planty 10 (dz. nr 128 KM 78 obręb Włocławek).

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) zawiadamia  strony postępowania, że 29 listopada 2019 r. wpłynęło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z 13 listopada 2019 r. znak sprawy: S.6131.389.2019 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” na usunięcie drzewa gat. świerk pospolity o obwodzie pnia 48 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Planty 10 (dz. nr 128 KM 78 obręb Włocławek).

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) akta sprawy  zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.

Na mocy art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian