Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017 – 2032”.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) informuję o przystąpieniu do opracowania projektu pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Włocławek na lata 2017 – 2032”.

Celem programu jest zaplanowanie usunięcia  wyrobów azbestowych i ich zgodne z wymogami prawa unieszkodliwienie.

Dokument będzie zawierał następujące informacje: charakterystykę wyrobów zawierających azbest i ich właściwości, stan prawny w zakresie użytkowania i usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest, zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie usuwania azbestu, „Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Włocławek”,  sporządzoną poprzez spis z natury przez firmę WGS 84 Polska Sp. z o.o., harmonogram zadań gminy w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ochrony przed jego szkodliwością, informację dot. możliwości pozyskania środków finansowych na działania związane z usuwaniem azbestu z terenu miasta Włocławek.Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych.

Termin i miejsce  zapoznawania się z dokumentem oraz forma wnoszenia uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu zostaną podane  do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Prezydenta Miasta Włocławek na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek: www.bip.um.wloclawek.pl- zakładka: Środowisko-informacje, wykaz danych; w dziale: Gospodarka odpadami zawierającymi azbest.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 353) , Prezydent Miasta Włocławek będzie podawać na bieżąco informacje o poszczególnych etapach opracowania dokumentu oraz informować o uzyskiwanych uzgodnieniach i opiniach wymaganych na podstawie art. 57 i 58  w związku z art. 48 ust.1 i 2 w/w ustawy.

Informacje

Rejestr zmian