Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany decyzji w przedmiocie ilości nasadzeń zastępczych drzew przy ul. Rajskiej 4 – 6.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2016 r. znak S.6131.254.2016 w przedmiocie zobowiązania Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” do dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 7 szt. drzew na terenie nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 4-6 (dz. nr 116/108 KM 32).

SM „Zazamcze” wniosła o zmianę w/w decyzji z uwagi na fakt, iż odstąpiła od usunięcia jednego z pięciu wskazanych w decyzji drzew tj. klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 84 cm.

Pismem z dnia 25 listopada 2016 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” wycofał wniosek dot. zmiany decyzji znak S.6131.254.2016 w przedmiocie ilości nasadzeń zastępczych, pozostając przy ilości nasadzeń wskazanych w ww. decyzji.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Informacje

Rejestr zmian