Obwieszczenie o wydaniu decyzji decyzja na usunięcie 6 szt. drzew (gatunki i obwody pni: wierzba 83 cm; robinia akacjowa 72 cm; śliwa 99 cm; czeremcha 32 cm; świerk 32 cm; jarząb dwupniowy 35 cm i 27 cm;) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Rajskiej 3 – 5 (dz. nr 116/111 KM 32 obręb Włocławek)

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016.poz.23 ze zm.), w związku  z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2015.1651 ze zm.) zawiadamia, że w dniu  16 listopada 2016 r. znak: S.6131.637.2016 została wydana decyzja na usunięcie 6 szt. drzew  (gatunki i obwody pni: wierzba 83 cm; robinia akacjowa 72 cm; śliwa 99 cm; czeremcha 32 cm; świerk 32 cm; jarząb dwupniowy 35 cm i 27 cm;) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Rajskiej 3 – 5  (dz. nr 116/111 KM 32 obręb Włocławek).

Od decyzji niniejszej służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Informacje

Rejestr zmian