Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 12/14.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 t.j.) zawiadamia, że w dniu 11 stycznia 2017 r. została wydana decyzja znak: S.6131.2.2017 zezwalająca na usunięcie 3 szt. drzew gat.: sosny pospolite o obwodach pni 52 cm i 67 cm oraz wiąz pospolity o obwodzie pnia    51 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Hożej 12/14 (dz. nr 50/1 KM 30 obręb Włocławek). Jednocześnie umorzono postępowanie w części dot. wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew gat.: sosny pospolite o obwodach pni 42 cm i 50 cm oraz wiąz pospolity o obwodzie pnia 48 cm z ww. terenu.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian