Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Hożej 8/10.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy     z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 t.j.) zawiadamia, że  w dniu 11 stycznia 2017 r. została wydana decyzja znak: S.6131.3.2017  zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzew gat. sosny pospolite z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Hożej 8/10 (dz. nr 50/3 KM 30 obręb Włocławek). Drzewa ze względu na zły stan przyrodniczy oraz usytuowanie blisko budynku mieszkalnego stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian