Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 44.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 4 listopada 2016 r. została wydana decyzja znak: S.6131.615.2016  zezwalająca na usunięcie 9 szt. drzew gat.: sosny pospolite, brzozy brodawkowate oraz robinia akacjowa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 44 (dz. nr 11/36 KM 33 obręb Włocławek).Usunięcie drzew wynika z ich złego stanu przyrodniczego.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian