Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 4

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 18 listopada 2016r. decyzji znak S.6131.646.2016 na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. 14 Pułku Piechoty 4  dz. nr 23/15 KM 111/1.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian