Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Matejki 7.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 t.j.) zawiadamia, że w dniu 1 marca 2017 r. została wydana decyzja znak: S.6131.20.2017 zezwalająca na usunięcie drzewa gat. topola kanadyjska o obwodzie pnia 270 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Matejki 7 (dz. nr 82 KM 76 obręb Włocławek).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian