Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wierzbowej 3

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 30 listopada 2016r. decyzji znak S.6131.654.2016 na usunięcie 3 drzew (brzoza i 2 śliwy) z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wierzbowej 3.

Ze względu na usytuowanie tj. bardzo blisko bloku mieszkalnego przedmiotowe drzewa stanowią zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian