Obwieszczenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 10.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 t.j.) zawiadamia, że  w dniu     1 marca 2017 r. została wydana decyzja znak: S.6131.21.2017 zezwalająca na usunięcie  drzewa gat. topola włoska o obwodzie pnia 190 cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Zbiegniewskiej 10 (dz. nr 253 KM 73 obręb Włocławek).

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje

Rejestr zmian