Obwieszczenie o wydaniu decyzji odszkodowawczej częściowej i wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego

Prezydent Miasta Włocławek, wykonujący zadania starosty z zakresu administracji rządowej na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 09 października 2019 r., została wydana decyzja odszkodowawcza częściowa znak: GMK.N.6833.10.28.2019, ustalająca wysokość odszkodowania za udział wynoszący 4219/583542 związany z lokalem nr 43, w nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Żytniej 53 oznaczonej jako dz. nr 23/23 (Włocławek KM 111/1) o pow. 0,0060 ha, powstałej w wyniku podziału działki o numerze 23/11 (Włocławek KM 111/1) o pow. 0,7348 ha, która na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Włocławek nr 432/2018 z dnia
27 listopada 2018 r. (UA.AB.6740.712.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się własnością Gminy Miasto Włocławek oraz orzekająca o wpłacie odszkodowania do depozytu sądowego z powodu nieuregulowanego stanu prawnego związanego z przedmiotowym udziałem.

Informacja o wydaniu decyzji została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń od dnia 09 października 2019 r.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek, wykonującego zadania starosty z zakresu administracji rządowej, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stosownie do treści art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 o decyzji, która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian