Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 14 – 16, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 116/119, 3/222 KM 32.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) zawiadamia o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2016r. znak S.6131.157.2016 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

– jarząb pospolity o obwodzie pnia 133cm,

– jarząb pospolity o obwodzie pnia 86cm,

– klon jesionolistny o obwodzie pnia150cm,

– klon jesionolistny o obwodzie pnia 203cm,

– klon jesionolistny o obwodzie pnia 152cm,

– jarząb pospolity o obwodzie pnia 89cm,

– klon jesionolistny o obwodzie pnia 61cm,

oraz 63,0 m² krzewów gat. pięciornik, śnieguliczka, porzeczka, jaśmin, ligustr z terenu nieruchomości położonej przy ul. Wesołej 14 – 16 oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki  116/119 i 3/222 KM 32 kolidujących z wymianą ciepłociągu.

SM „Zazamcze” wniosła o zmianę w/w decyzji w przedmiocie terminu nasadzeń zastępczych krzewów.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony postępowania mogą zgłaszać uwagi w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informacje

Rejestr zmian