Obwieszczenie o zmianie decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 12, oznaczonej w ewidencji gruntów dz.nr 64/9 KM 34.

Prezydent Miasta Włocławek, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 tj.) zawiadamia o zmianie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 sierpnia 2016r. znak S.6131.466.2016 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zazamcze” zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

– klony jesionolistne o obwodach pni: 188cm, 159cm, 144cm;

– topole czarne o obwodach pni: 177cm, 319cm, 110cm z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 12 dz. nr 64/9 KM 34

SM „Zazamcze” wniosła o zmianę w/w decyzji w przedmiocie ilości nasadzeń zastępczych drzew uzasadniając powyższe odstąpieniem od usunięcia 3 drzew.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony postępowania mogą zgłaszać uwagi w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Informacje

Rejestr zmian