Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 22.

Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 ze zm.) zawiadamia strony postępowania, że na wniosek Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie usunięcia 3 szt. drzew gat.:

  • głóg dwuszyjkowy o obwodzie pnia 83 cm;
  • jarząb szwedzki o obwodzie pnia 67 cm;
  • robinia akacjowa o obwodzie pnia 92 cm;

z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Chopina 22 (dz. nr 65/11  KM 82 obręb Włocławek). Przedmiotowe drzewa są w złym stanie przyrodniczym.

Jednocześnie Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 52 i art. 56 w związku  z art. 83c ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2019 r. poz. 1614 ze zm.) zawiadamia strony postępowania o zawieszeniu przedmiotowego postępowania z uwagi na obecność w koronie drzewa gat. robinia akacjowa gniazda ptasiego.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 19 w następujących godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 730 – 1500, wtorek 730 – 1630, piątek 730 – 1330 w terminie 7 dni  od  dnia doręczenia obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacje

Rejestr zmian