Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (109/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zgłoszenie budowy sieci gazowej ś/c PE dn 63 o długości 35,80 m, na terenie dz. nr 42/36 i 42/52 obręb Rybnica KM 2 we Włocławku. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/proj/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 18.09.2020 Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek (8/prog/2020) Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 324/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 251/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Dziewińskiej 66, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 103 o powierzchni 0,0720 ha w obrębie Włocławek KM 77 przeznaczonej do oddania w użyczenie. Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej śr/c PE dn 63 na terenie dz. nr 24/12, 24/33, 24/41 obręb Włocławek KM 121 położonych przy ul. Nad Strugą we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Zarządzenie nr 323/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 września 2020 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszej oferty złożonej w otwartym konkursie ofert przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania gminy w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta Włocławek w okresie od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (108/wnio/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2020 Decyzja na usunięcie drzewa (99/dec/2020) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 17.09.2020 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (107/wnio/2020) Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej n/c PE dn 90 na terenie działek nr 72, 10/5 obręb Włocławek KM 3 przy ul. Świerkowej i ul. Grodzkiej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 322/ 2020Prezydenta Miasta Włocławek jako starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej z dnia 17 września 2020 r. w sprawie obciążenia służebnością przesyłu, na czas nieoznaczony, odcinków magistrali wodociągowej o średnicy 300 mm o długości 21,30 m oraz o średnicy 400 mm o długości 20,70 m będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku, w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej we Włocławku przy ulicy Witosa, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 27/8 o pow. 0,6535 ha (Obręb 0800 Włocławek KM 80). Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 321/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw racjonalizacji wydatków na oświatę we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Zarządzenie nr 320/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 15/135 o powierzchni 0,0367 ha w obrębie Włocławek KM 87, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Zagajewskiego, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu. Szczegóły
Artykuł 17.09.2020 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 43/47 dz. nr 2/14, 2/15, 2/26 KM 124/1 Szczegóły
« 1 2 3 4 630 631 »