Podinspektor ds. kultury fizycznej i turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Brak
  • Nazwa jednostki zlecającej:Urząd Miasta Włocławek
  • Wydział:Sportu i Turystyki
  • Miejsce pracyUrząd Miasta Włocławek
  • StanowiskoPodinspektor ds. kultury fizycznej i turystyki w Wydziale Sportu i Turystyki
  • Wymiar etatupełny wymiar czasu pracy;
  • Ilość etatów1 etat
  • Data ogłoszenia2020-03-23
  • Termin składania dokumentów2020-04-02
  • Sposób składania dokumentówOsobiście, drogą pocztową, elektronicznie
  • Miejsce składania dokumentówUrząd Miasta Włocławek – Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, pokój nr 7 w budynku głównym Urzędu
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe;
   b) znajomość aktów prawnych: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych;
   c) obywatelstwo polskie;
   d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
   e) niekaralność / brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   f) nieposzlakowana opinia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea. znajomość obsługi urządzeń biurowych, komputera;
   b. znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
   c. umiejętności zawodowe: znajomość zagadnień i przepisów z dziedziny sportu oraz stosowania ich w postępowaniu administracyjnym;
   d. predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, sumienność, zdyscyplinowanie, samodzielność, bezstronność, kreatywność, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, postępowania zgodnie z etyką zawodową.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyZakres zadań wykonywanych na stanowisku zgodnie z zakresem czynności opublikowanym łącznie z niniejszym ogłoszeniem.
  • Lista wybranych kandydatówPani Izabela Maciejewska, zamieszkała we Włocławku.
  • Uzasadnienie wyboruPani Izabela Maciejewska podczas przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała się najlepszą znajomością zagadnień niezbędnych do właściwej realizacji zadań na stanowisku Podinspektora ds. kultury fizycznej i turystyki
   w Wydziale Sportu i Turystyki.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian