Prezydent Miasta Włocławek odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy : – ul. Mielęcińskiej 3,ul. Reymonta 28a

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020, poz. 65) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 110 a/2020 z dnia 13 marca 2020 r.

Prezydent Miasta Włocławek odwołuje

I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nw. nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy ulicy :

– ul. Mielęcińskiej 3, oznaczonej jako działka nr 10 (Michelin KM 02) o pow. 20,00 m2

Przedmiotowa działka w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXIV/108/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2016 r., znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 6 MN/U o przeznaczeniu podstawowym terenu: Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe.

– ul. Reymonta 28a, oznaczonej jako działka nr 65/25 KM 49/1 o pow. 36,00 m2

Wskazana działka w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Włocławek, zatwierdzonym Uchwałą Nr XIII/162/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2011 r., znajduje się w terenie oznaczonym symbolem 3 MW/U o przeznaczeniu podstawowym zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe.

Przetarg miał odbyć się w dniu  17 marca 2020 r. o godz. 9 00 w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22, pokój nr 9.

Osoby, które wpłaciły wadium w wysokości ustalonej w ogłoszeniu o przetargu, otrzymają zwrot kwot w ciągu 3 dni na wskazany rachunek bankowy.

Informuję, że czynności związane z ponownym oddaniem gruntów w dzierżawę zostaną powtórzone w terminie podanym do wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Informacje

Rejestr zmian