Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
USC04 – Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC03 – Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC02 – Sporządzenie aktu zgonu Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
USC01 – Sporządzenie aktu małżeństwa Urząd Stanu Cywilnego Szczegóły
SO18 – Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO17 – Wymeldowanie z pobytu czasowego lub pobytu stałego Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO16 – Zameldowanie na pobyt czasowy lub pobyt stały Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO15 – Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO14 – Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO13 – Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO12 – Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO11 – Wydanie zaświadczeń z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO10 – Wydanie dowodu osobistego Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO08 – Wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
SO07 – Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym oraz uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny Wydział Spraw Obywatelskich Szczegóły
« 1 2 3 9 10 11 12 13 »