Uchwała nr XII/99/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015

w sprawie uchwalenia i przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 mara 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz. 1318, oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 1072)

uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się i przyjmuje do realizacji „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Włocławek”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian