Ujednolicony tekst Planu gospodarki niskoemisyjnej po uchwale nr XXIV/112/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 26września 2016r

Gmina Miasto Włocławek w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn: „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Włocławek”

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian