Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-09-22 15:27:18 Zarządzenie nr 328/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: "Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”. Na podstawie art. 30 ust.1, ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 92 ust.1 pkt.… Szczegóły
2 2020-09-22 15:21:01 Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE wraz z przyłączami gazowymi dn32PE na terenie dz. nr 106/11, 86/3, 86/4, 86/6 obręb Włocławek KM 7/2 przy ul. Kwiatowej, Jaśminowej, Willowej we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 49 ustawy… Szczegóły
3 2020-09-22 10:12:05 Zgłoszenie zmiany w instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne (23/zglo/2020) Szczegóły
4 2020-09-22 10:08:04 Zarządzenie nr 327/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 44/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lutego 2016r. – w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli prawidłowości danych zawartych w złożonych oświadczeniach o wartości sprzedaży napojów alkoholowych składanych przez przedsiębiorców do 31 stycznia każdego roku. Na podstawie art 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2020 poz. 713 ) zarządza się, co następuje: § 1. Uchyla się… Szczegóły
5 2020-09-22 10:05:18 Zarządzenie nr 326/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 32 ust. 2 pkt. 2… Szczegóły
6 2020-09-22 09:57:51 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci energetycznej niskiego napięcia nN-0,4kV na terenie działek nr 19/13 i 96/1 obręb Włocławek KM 90 przy ulicy Płockiej 45 we Włocławku. Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na… Szczegóły
7 2020-09-22 09:36:34 Przebudowa ul. Promiennej na odc. od Kościoła św. Józefa do Ronda, w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego. Szczegóły
8 2020-09-22 09:09:16 Obwieszczenie o udziale społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. – Projekt P.C.P., na terenie zakładu Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87-805 Włocławek”. Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie… Szczegóły
9 2020-09-21 15:31:18 Raport o oddziaływaniu na środowisko (1/rap/2020) Szczegóły
10 2020-09-21 15:27:14 Zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (22/zglo/2020) Szczegóły
11 2020-09-21 12:45:45 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (112/wnio/2020) Szczegóły
12 2020-09-21 12:39:33 Zarządzenie nr 325/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Włocławka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020… Szczegóły
13 2020-09-21 08:42:57 Zmiana składu Komitetu Rewitalizacji W związku z ustaniem na podstawie Zarządzenia nr 156/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 maja 2020 r. członkostwa w Komitecie Rewitalizacji przedstawiciela podmiotu prowadzącego na obszarze Gminy Miasto Włocławek… Szczegóły
14 2020-09-18 13:49:54 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (111/wnio/2020) Szczegóły
15 2020-09-18 13:47:06 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (110/wnio/2020) Szczegóły
« 1 2 3 4 629 630 631 »