XIII sesja Rady Miasta Włocławek

W dniu 30 listopada 2015 r. o godzinie 9.00 w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady XIII sesji Rady Miasta Włocławek.
Porządek obrad XIII sesji Rady Miasta Włocławek
 1. Sprawy organizacyjne.
  a/ otwarcie sesji,
  b/ stwierdzenie quorum,
  c/ przyjęcie protokołu z obrad XII sesji,
  d/ zmiany do porządku obrad XIII sesji.
 2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności miasta w okresie międzysesyjnym.
 3. Informacja na temat działalności Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.
 4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2015 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.
 6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Włocławek”.
 7. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” oraz „deklaracja na podatek od nieruchomości”.
 9. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o gruntach” oraz „deklaracja na podatek rolny”.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy: „informacja o lasach” oraz „deklaracja na podatek leśny”.
 11. Projekt uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M.G. na działalność Prezydenta Miasta Włocławek.
 13. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 14. Informacje i komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad.

Informacje

Rejestr zmian