Zarządzenie nr 127/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2248 i z 2020r., poz. 374) oraz art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511, poz. 1571, poz. 1815), w związku z art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 3740) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 410)

zarządza się, co następuje:

§1. W związku z wprowadzeniem szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uchyla się Zarządzenie Nr 111/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 marca 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych we Włocławku, ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta.

§4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian