Zarządzenie nr 129/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4b i art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 i poz. 284), w związku z uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia
2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2019 r. poz. 2389).

zarządza się, co następuje:

§1. Nie wykonuje się przysługującego Gminie Miasto Włocławek prawa pierwokupu w stosunku do lokalu mieszkalnego nr 10 o łącznej powierzchni użytkowej 58,51 m2 wraz z przynależnym do tego lokalu udziałem wynoszącym 29/854 części w prawie własności nieruchomości wspólnej, położonej we Włocławku przy ulicy Królewieckiej 24, Przedmiejskiej 1, oznaczonej numerem działki 39/2 o pow. 0,0854 ha (Włocławek KM 50), znajdującej się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, będącej przedmiotem warunkowej umowy sprzedaży Rep. A Nr 2065/2020 z dnia 26 lutego 2020 r.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian