Zarządzenie nr 312/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego lokale użytkowe w tym garaże, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone we Włocławku, przeznaczone do najmu na okres powyżej trzech lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, poz.1250, poz.1271, poz.1579) oraz uchwały Nr XXXIV/72/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko –  Pomorskiego  z 2013 r.poz. 2360)

zarządza się co następuje :

§1.  Przeznacza się do najmu w trybie przetargu niżej wymienione lokale użytkowe w tym garaże wymienione w wykazie,  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, stanowiące własność Gminy Miasto Włocławek, położone przy:
–  ul. 3 Maja 9, lokal  użytkowy o  pow. użytkowej 89 m2, usytuowany na  działce nr 126  /KM. 45/,
–  ul. 3 Maja 9, lokal  użytkowy o  pow.  użytkowej   65 m2,  usytuowany  na    działce  nr  126 /KM. 45/,
–  ul. 3 Maja 9, lokal  użytkowy o  pow.  użytkowej   59 m2,  usytuowany  na    działce  nr  126 /KM. 45/,
–  ul. 3 Maja 9, lokal użytkowy o pow. użytkowej 110,8 m2, usytuowany na działce nr 126 /KM. 45/,
–  ul. Bulwary 24, lokal użytkowy o pow. użytkowej 39 m2, usytuowany na działce nr 30 /KM. 46/,
–  ul. Cyganka 18, lokal użytkowy  o  pow. użytkowej  46,3 m2,    usytuowany na  działce nr  91 /KM. 46/,
–  ul. Cyganka 13, lokal użytkowy  o  pow. użytkowej 14,40 m2,  usytuowany na  działce nr 127 /KM. 45/,
–  ul. Jagiellońska 21, lokal użytkowy o pow. użytkowej 40 m2, usytuowany na działce nr 55/2 /KM. 51/,
–  ul. Kaliska 3, lokal użytkowy o pow. użytkowej 17,5 m2, usytuowany na działce nr 29 /KM. 53/,
–  ul. Królewiecka 17, lokal użytkowy o pow. użytkowej 47,10 m2, usytuowany na działce nr 86/2 /KM.50/,
–  ul  Piekarska 6, lokal użytkowy o pow. użytkowej 15,7 m2, usytuowany na działce nr 108 /KM. 45/,
–  ul. Starodębska 26c, lokal użytkowy o pow. użytkowej 28,73 m2, usytuowany na działce nr 217/32/KM.52/,
–  ul. Starodębska  26 c, lokal użytkowy o pow. użytkowej 18,17 m2,  usytuowany na działce nr  217/32/KM.52/,
–  ul. Św.Antoniego 29, lokal użytkowy o pow. użytkowej 20,20 m2, usytuowany na działce nr 51 /KM.51/,
–  ul. Żytnia 65, lokal użytkowy o pow. użytkowej 67,70 m2, usytuowany na działce nr 92/12 /KM. 106/,
–  ul. Cyganka 13, lokal użytkowy o pow. użytkowej 55,9 m2, usytuowany na działce nr 127 /KM. 45/,
–  ul. Cyganka 15, lokal użytkowy o pow. użytkowej 29 m2, usytuowany na działce nr 126 /KM. 50/,
–  ul. Kilińskiego 1, lokal użytkowy o pow. użytkowej 23,2 m2,  usytuowany na działce nr 14/7 /KM. 43/,
–  ul. Piekarska 3, lokal użytkowy o pow. użytkowej 15,2 m2, usytuowany na działce nr 67/ /KM.50/,
–  ul. Piekarska 3,  lokal użytkowy  o pow.  użytkowej   21 m2,     usytuowany   na   działce /KM.50/,
–  ul. Suszycka 13, lokal użytkowy o pow. użytkowej 91 m2, usytuowany na działce nr 8/2 /KM.11/,
–  ul. Suszycka 13, lokal użytkowy o pow. użytkowej 480 m2, usytuowany na działce nr 8/2 /KM. 11/,
–  ul. Św.Antoniego 29, lokal użytkowy o pow. użytkowej 30,40 m2, usytuowany na działce nr 51 KM. 51/,
–  ul. Toruńska 134, lokal użytkowy o pow. użytkowej 70,96 m2, usytuowany na działce nr 37/2, /KM. 26/,
–  ul. Toruńska 134, lokal użytkowy o pow. użytkowej 63,80 m2, usytuowany na działce nr 37/2 /KM. 26/,
–  ul. Toruńska 47A, lokal użytkowy o pow. użytkowej 132,50 m2, usytuowany na działce nr 61/2 /KM.34/,
–  ul. Cyganka 13, garaż o pow. użytkowej 18 m2, usytuowany na działce nr 127, /KM. 45/,
–  ul. Cyganka 13, garaż o pow. użytkowej 18 m2, usytuowany na działce nr 127, /KM. 45/,
–  ul. Plac Wolności 16, garaż o pow. użytkowej 16,40 m2, usytuowany na działce nr 24/1, /KM. 50/,
–  ul. Plac Wolności 16, garaż o pow. użytkowej 16,40 m2, usytuowany na działce nr 24/1, /KM. 50/,
–  ul. Traugutta 24, garaż o pow. użytkowej 6,60 m2, usytuowany na działce nr 71/102, /KM. 51/,
–  ul. Kruszyńska 41, garaż o pow. użytkowej 15 m2, usytuowany na działce nr 1/40, /KM.79/2/,
–  ul. Św. Antoniego 29, garaż o pow. użytkowej 18 m2, usytuowany na działce nr 51, /KM.51/

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek   w budynkach przy Zielonym Rynku 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej a także na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian