Zarządzenie nr 313/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek, usytuowanego w budynku położonym we Włocławku przy ul. Słowackiego 3/Mickiewicza 2 wraz z udziałem we współwłasności gruntu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579/ oraz § 1 uchwały nr 57/XXXIII/2005 Rady Miasta Włocławek  z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zbywania lokali i obiektów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe /Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. nr 66, poz.1278/.

zarządza się co następuje:

§1. 1. Powołuje się Komisję przetargową, zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Przewodniczący Komisji: Ewa Kaźmierczak
2) Członkowie Komisji:  Jarosław Biegała , Ewa Markowska

2. Celem Komisji jest przeprowadzenie:

I przetargu ustnego  nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego  stanowiącego własność Gminy Miasto Włocławek usytuowanego w budynku znajdującym się na nieruchomości położonej we Włocławku przy  ul. Słowackiego 3/Mickiewicza 2 wraz z udziałem  16020/55350
części we współwłasności gruntu.

§2. Komisja w składzie, o którym mowa w  §  1,  ma obowiązek stosować   przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r .-  Kodeks  cywilny  (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).

§3. Nadzór  nad  wykonaniem  zarządzenia  Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§4. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian