Zarządzenie nr 314/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2016r. poz. 446, poz. 1579) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490),

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie:

Przewodniczący: Janusz Tyrała
Członkowie: Iwona Bieńkowska
Anna Graczykowska
Aleksandra Kiełbasa

2. Celem komisji jest przeprowadzenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:

  1. Jazowskiej, działka nr 9/2 KM 120 o pow. 0,0858 ha,
  2. Toruńskiej, działka nr 71/2 KM 34 o pow. 0,1166 ha,
  3. Dygasińskiego 1, działka nr 221/2 KM 52 o pow. 0,0509 ha,

§ 2. Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian