Zarządzenie nr 317/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016r., poz. 446, poz. 1579 ) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490)

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Komisję przetargową zwaną dalej „ Komisją” w składzie :
Przewodniczący: Janusz Tyrała
Członkowie: Joanna Gałka
Katarzyna Szychowska
Aleksandra Kiełbasa

2. Celem Komisji jest przeprowadzenie przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości zabudowanych oraz niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, położonych we Włocławku przy:

a) Przedmiejskiej 7,stanowiącej część działki nr 41/7 KM 150 o pow. 241,80 m2
b) Dziewińskiej 23, stanowiącej część działki nr 123/2 KM 77 o pow. 15,00 m2
c) Płockiej, stanowiącej część działki nr 11/64 KM 94 o pow. 275,00 m2

§ 2. Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Miejskiej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian