Zarządzenie nr 320/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2017 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz.1579) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie    (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, poz. 395),

zarządza się, co następuje;

§1.1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2017 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:
1) Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji Konkursowej,
2) Piotr Bielicki – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3) Marzena Marciniak – Główny Specjalista w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji Konkursowej
4) Anna Rachut – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej,
5) Marek Zieliński  – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej.
2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji Konkursowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz wyłączeni są z prac Komisji reprezentanci organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§2.1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek na prawach powiatu w roku 2017 w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej”, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej”, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór „Karty oferty” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór „Protokołu Komisji z oceny ofert”, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.
6. Wzór „Protokołu końcowego”, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego  Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§5.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian