Zarządzenie nr 322/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw reorganizacji sieci szkół i placówek.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i w związku z ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, poz. 1579)

zarządza się, co następuje:

§1. Powołuje się zespół konsultacyjny do spraw reorganizacji sieci szkół i placówek, zwany dalej zespołem w następującym składzie:
1. Pani Agnieszka Białopiotrowicz – Dyrektor Wydziału Edukacji – przewodnicząca zespołu
2. Pani Anna Piętka – Kierownik Referatu Obsługi Szkół i Placówek – członek zespołu
3. Pani Hanna Nowak – inspektor Wydziału Edukacji  – członek zespołu
4. Pani Jolanta Kaczmarek– inspektor Wydziału Edukacji – członek zespołu
5. Pani Agata Rypińska– inspektor Wydziału Edukacji – członek zespołu
6. Pani Edyta Seider– podinspektor Wydziału Edukacji – członek zespołu
7. Pani Mariola Gawłowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Włocławek – członek zespołu
8. Pan Jarosław Hupało – Radny Rady Miasta Włocławek – członek zespołu
9. Pani Ewa Szczepańska – Radna Rady Miasta Włocławek – członek zespołu
10. Pani Krystyna Sobczak – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku – członek zespołu
11. Pani Małgorzata Dudzińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 – członek zespołu
12. Pani Beata Pawłowska –Dyrektor Gimnazjum Nr 14 – członek zespołu
13. Pani Dorota Grzybowska – Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 – członek zespołu
14. Pan Dariusz Pokrywczyński – Dyrektor Zespołu Szkół Nr 11 – członek zespołu
15. Pani Aneta Jaworska – Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego – członek zespołu
16. Pan Sławomir Wiśniewski – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych – członek zespołu
17. Pani Dorota Wojtczak – Wicedyrektor Zespołu Szkół Chemicznych – członek zespołu

§2. Zadaniem zespołu jest wypracowanie projektu reorganizacji sieci szkół i placówek
w oparciu o zmiany Prawa oświatowego, zgodnie z zaplanowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej reformą systemu oświaty.

§3. W pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby na zaproszenie przewodniczącego zespołu.

§4. Nadzór nad  wykonaniem Zarządzenia  powierza się zastępcy Prezydenta  Miasta Włocławek ds. edukacji i spraw społecznych.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian