Zarządzenie nr 353/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 grudnia 2015

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2016, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015.1515 jt.), w związku z art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015.332 jt.) oraz art. 15 ust. 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz.1118, poz. 1146,poz. 1138 oraz z 2015r. poz. 1255 i poz.1339),
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2016, przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny lub pieczy zastępczej, w następującym składzie:
  1. Piotr Bielicki – Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych– Przewodniczący Komisji,
  2. Hanna Lelewska – Główny Specjalista ds. społeczno-administracyjnych -Zastępca Przewodniczącego Komisji,
  3. Kinga Matjakowska – Inspektor Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych – Sekretarz Komisji,
  4. Łucja Andrzejczyk – Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji,
  5. Maria Mańkowska – Przedstawiciel organizacji pozarządowych – Członek Komisji,
2. Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracach komisji zgodnie
z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz wyłączeni są z prac przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.
3. Komisja Konkursowa przedkłada propozycję Prezydentowi Miasta Włocławek, co do wyboru ofert, najpóźniej w terminie trzech tygodni od upływu terminu na złożenie ofert..
§ 2. 1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania gminy polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w roku 2016”, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wzór „Oświadczenie członka komisji konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownik Referatu Zdrowia i Spraw Społecznych.
§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian