Zarządzenie nr 355/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 grudnia 2015

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2015r. poz. 1515) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490),
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie:
Przewodniczący: Janusz Tyrała
Członkowie: Iwona Bieńkowska
                 Anna Graczykowska
                 Aleksandra Kiełbasa
2. Celem komisji jest przeprowadzenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nw. nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ulicy:
  1. Papieżka 123, działka nr 11/2 KM 104 o pow. 0,1832 ha.
§ 2. Komisja w postępowaniu, o którym mowa w § 1 ma obowiązek stosować przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ).
§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta do spraw gospodarki miejskiej.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
§ 5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian