Zarządzenie nr 412/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Włocławek.

Na podstawie art. 11 ust. 1 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7a  oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r., poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz.1716) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 511) oraz w związku z § 3 zarządzenia Nr 328/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie
w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta Włocławek

zarządza się co następuje :

§1. Ustalam wysokość stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele przemysłowe związane z przygotowaniem dokumentacji w wysokości 1,50 zł m2 (netto) – opłata roczna.

§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4.  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian