Zarządzenie nr 416/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 44/4 (Włocławek KM 102) o pow. 199,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 11 ust.1 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7 a oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348, z 2019 poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716) oraz w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511)

zarządza się, co następuje:

§1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek w budynkach przy Zielonym Rynku 11/13 i przy ul. 3 Maja 22, na okres 21 dni oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta.

§5. Traci moc zarządzenie Nr 401/2019 z dnia 01 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej we Włocławku, oznaczonej jako działka nr 44/4  (Włocławek KM 102) o pow. 199,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech, w drodze bezprzetargowej.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian