Zarządzenie nr 417/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 8 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019 poz. 688, poz. 1570) w związku z Uchwałą Nr III/19/2018 Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019

zarządza się, co następuje:

§1. 1.  Powołuje się Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 2 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie:

1) Domicela Kopaczewska – Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodnicząca Komisji Konkursowej;

2) Elżbieta Dynarska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Zastępca Przewodniczącej Komisji Konkursowej;

3) Marta Karbowska – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Sekretarz Komisji Konkursowej;

4) Agnieszka Zgłobicka – Skupniewicz –  Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego  – Członek Komisji Konkursowej,

5) Marta Molewska – Inspektor w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego – Członek Komisji Konkursowej;

6) Halina Sarnowska – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej,

7) Wincenty Olejnik – Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej – Członek Komisji Konkursowej.

2.  Członek Komisji Konkursowej podlega wyłączeniu z udziału w pracach Komisji Konkursowej zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133) oraz wyłączeni są z prac reprezentanci organizacji pozarządowych wskazani przez te organizacje, które biorą udział w konkursie.

§2.1. Komisja pracuje zgodnie z „Regulaminem organizacji pracy Komisji Konkursowej do opiniowania ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wzór „Oświadczenia członka komisji konkursowej” stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu z przyjęcia ofert” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór „Karty oferty” stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Wzór „Protokołu Komisji z oceny ofert” stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. Wzór „Protokołu końcowego” stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§4.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian