Zarządzenie Nr 480/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511 i poz. 1815), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 12 pkt 3 Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/26/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 25), zmienionej Zarządzeniem Nr 08/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r., Uchwałą Nr V/9/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 848), Zarządzeniem Nr 33/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 42/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VII/36/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2013), Zarządzeniem Nr 134/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 135/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VIII/59/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2390), Zarządzeniem Nr 146/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 154/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr IX/61/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 2658), Zarządzeniem Nr 195/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 220/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 maja 2019 r. i Zarządzeniem Nr 238/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 248/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 271/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XI/85/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 3831), Zarządzeniem Nr 300/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 334/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 lipca 2019 r., Zarządzeniem Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 7 sierpnia 2019 r., Uchwałą Nr XIII/105/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 sierpnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 4688), Zarządzeniem Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 września 2019 r., Uchwałą Nr XIV/137/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 24 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5088), Zarządzeniem Nr 399/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 405/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 4 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 420/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 426/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 15 października 2019 r., Uchwałą Nr XV/152/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019 r. poz. 5856), Zarządzeniem Nr 446/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 30 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 447/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 31 października 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr 456/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 12 listopada 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Włocławek na 2019 rok polegających na zmianie planu wydatków na zadaniach własnych związanych z:
– uruchomieniem rezerwy ogólnej i przeznaczeniem jej na wydatki w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
– uruchomieniem rezerwy celowej zaplanowanej na dotacje i przeznaczeniem jej na wydatki w dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
– przeniesieniem wydatków pomiędzy paragrafami w ramach dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70095 – Pozostała działalność i dz. 926 – Kultura fizyczna rozdz. 92695 – Pozostała działalność.

2) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 46.146.104 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 10”.

3) wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2, określone załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia i w załączniku Nr 10, który otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian