Zarządzenie Nr 482/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), Uchwały Nr XV/160/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami Miasta Włocławek w sprawie zmiany granic poprzez włączenie do Miasta Włocławek części terytorium Gminy Włocławek, zgodnie z § 2 pkt 1 Uchwały Nr XV/160/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek, zwanej dalej „Uchwałą”.

§ 2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Miasta Włocławek w sprawie zmiany granic Miasta Włocławek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadza się w sposób określony w §3-5 Uchwały.

2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od 3 grudnia 2019 roku do 17 grudnia 2019 roku.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian