Zarządzenie Nr 484/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie wyboru i ogłoszenia najkorzystniejszych ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.”Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art. 92 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511, poz. 1815), art. 7 ust. 5, art. 15 ust 6, art. 16, art 18 ust. 1 pkt 6 i ust 2, art. 20 ust 1 pkt 3 oraz art. 25 ust 1, ust. 4 i ust 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. 2019r. poz 1507, poz. 1622, poz. 1690), art. 4 ust 1 pkt 1 i 7, art. 11, art. 13 ust. 3 w związku z art. 15 ust. 2g- 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570) oraz art. 1 ust 1, art. 6 pkt 1 w zw. z art 7 ust 5 w zw. z art 12 ust 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2018r. poz. 2192, z 2019r. poz. 1696) w związku z Uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019,

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru ofert i przyznania środków finansowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, w celu realizacji zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wybór, o którym mowa w ust. 1 został dokonany na podstawie stanowiska Komisji Konkursowej opiniującej oferty, powołanej Zarządzeniem Nr 479/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.”Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej”, zgodnie z jej protokołem z dnia 26 listopada 2019 r.

§ 2. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek – www.bip.um.wloclawek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku www.bip.mopr.wloclawek.pl
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek – www.wloclawek.pl oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku – www.mopr.wloclawek.pl.
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian