Zarządzenie nr 487/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek.

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r.  o  samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), w związku z art. 8 pkt 1, art. 8a ust. 4 i 4a oraz art. 26 ust. 4  ustawy   z   dnia   21  czerwca  2001 r.  o  ochronie   praw   lokatorów,  mieszkaniowym   zasobie   gminy i o zmianie Kodeksu  cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1182 i poz. 1309)  oraz  § 26, § 28  i § 29  uchwały Nr XXVI/145/2016  Rady  Miasta  Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Miasto  Włocławek na lata 2017 – 2021 (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4548 oraz z 2017 r. poz. 3369),

zarządza się co następuje:

§1. Z dniem 1 stycznia 2020 r. ustala się:

1) Stawkę bazową czynszu najmu za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek w wysokości 3,10 zł miesięcznie.

2) Stawkę czynszu najmu za 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu socjalnego stanowiącego mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek w wysokości 50% stawki najniższego czynszu miesięcznie według zasad określonych w § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia.

§2. Przy ustalaniu wysokości miesięcznych stawek czynszu, należy uwzględnić czynniki podwyższające lub obniżające wartość użytkową lokali mieszkalnych określone w § 28 i § 29 uchwały Nr   XXVI/145/2016  Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym  zasobem  Gminy  Miasto  Włocławek  na  lata 2017 – 2021  (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4548 oraz z 2017 r. poz. 3369).

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Z  dniem  1  stycznia  2020 r.  traci   moc  zarządzenie  Nr 87/2019  Prezydenta   Miasta   Włocławek z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Włocławek.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§7. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu  Miasta  Włocławek  oraz  na  stronie internetowej www.bip.um.wlocl.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian