Zarządzenie nr 60/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru sprawozdania z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

Na postawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) w związku z realizacją Uchwały Nr V/3/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019r., poz. 844) oraz Uchwały Nr XVIII/203/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2020r., poz. 198)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustala się  wzór  sprawozdania  z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§2. Traci moc Zarządzenie nr 239/2019 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 maja 2019 w sprawie ustalenia wzoru wniosku sprawozdania z dotacji udzielonej ma wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Włocławek.

§4. Nadzór nad wykonaniem powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§6. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian