Zarządzenie nr 63/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 oraz poz. 1571) oraz  §  6   uchwały  nr   XXVI/143/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi, stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, na okres dłuższy niż 3 lata oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z tym samym najemcą, po  umowie zawartej na czas oznaczony (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko –  Pomorskiego z  2016 r.  poz. 4546)

zarządza się co następuje :

§1. W zarządzeniu nr 127/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 maja 2018 r., w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu wolnych lokali użytkowych oraz opłat za najem powierzchni pod reklamy na nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek, zmienionym zarządzeniami: nr 168/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., nr 302/2018 z  dnia   29 października 2018 r., nr 25/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r., nr 9/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. oraz 37/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku nr 1 dodaje się pkt 45 – 49 w brzmieniu: pkt 45 Dziewińska 15 pow. 117,00 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 4,02, pkt 46 Kilińskiego 9 pow. 107,90 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 5,92, pkt 47 Spółdzielcza 1 pow. 191,00 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 2,06, pkt 48 Starodębska 36 pow. 500,90 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 2,91, pkt 49 Warszawska 5 pow. 62,00 m2 minimalna stawka /netto 1 m2 (zł) wynosi 3,19.

2. W załączniku nr 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  pkt  1 Cyganka 11 pow. 17,50 m2 minimalna stawka / netto 1 m2 (zł) wynosi 1,82.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym.

§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu w zakresie nadzoru Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  ogłoszenie w Biuletynie informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian