Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku mieszkalnego przy ulicy Bukowej 24 we Włocławku.

Doręczenie zgłoszenia

Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U.2016r.290)*

Data wpływu do organu: 19 maja 2017r.

Imię i nazwisko albo nazwa inwestora: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

Adres robót budowlanych: ulica Bukowa 24; dz. nr 77/18, 77/28, 77/30 obręb Włocławek KM 51 we Włocławku

Opis projektowanego obiektu: budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem do budynku przy ulicy Bukowej 24 we Włocławku.

*Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykony-wania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Informacje

Rejestr zmian