Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 23.07.2018 Zarządzenie Nr 207/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Informacja z wykonania budżetu miasta za II kwartały 2018 roku Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (142/wnio/2018) Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 23.07.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (141/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej ORANGE-WŁOCŁAWEK SZKLARNIE Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn.”Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Artykuł 23.07.2018 Zarządzenie Nr 206/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Realizacja usług asystencji osobistej na potrzeby osób niepełnosprawnych” Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru branży budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki)” Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie nr 205/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 lipca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych położonych we Włocławku przy: ul. Polnej 76, oznaczonej jako działka nr 11/6 (Włocławek KM 86) o pow. 0,1086 ha, ul. Polnej 78, oznaczonej jako działka nr 11/5 (Włocławek KM 86) o pow. 0,0294 ha, ul. Polnej 78a, oznaczonej jako działki nr 11/11 (Włocławek KM 86) o pow. 0,0223 ha oraz nr 11/12 (Włocławek KM 86) o pow. 0,4394 ha, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.07.2018 Inspektor ds. organizacji i funkcjonowania służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz szkoleń w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zarządzenie nr 202/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 20.07.2018 Zgłoszenie budowy sieci światłowodowej w zabudowie jednorodzinnej, na terenie dz. nr 1/1, 2/1, 7/1, 11/3, 11/8, 12/1, 16/12, 16/13, 17/10, 18/6, 18/9, 27/4, 33 obręb Michelin KM 13 oraz dz. nr 2, 7, 14, 20, 26 obręb Michelin KM 14 w pasie ulic: Skrajnej, Kaletniczej, Metalowej, Szewskiej, Letniej we Włocławku. Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Włocławek Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Włodzimierz Pamfil -Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Włocławek -Nadleśniczy Szczegóły
Artykuł 19.07.2018 Arkadiusz Nowodworski – Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. – Prezes Zarządu Szczegóły
« 1 2 3 431 432 »