Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2018 Uzupełnienie losowania członków składów obwodowych komisji wyborczych Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek przeznaczonej do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.281.2018 Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Zamieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość, ogłoszenia Prezydenta Miasta Włocławek wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych. Ogłoszenie składa się z modułów tekstowych. GMK.N.6812.282.2018 Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Zarządzenie nr 267/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2018 roku do 31 października 2020 roku. Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Włocławek Zawodowo” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-091/17 przez Gminę Miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 W dniu 28 września 2018 r. o godzinie 9.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek przy ul. Zielony Rynek 11/13 odbędą się obrady L sesji Rady Miasta Włocławek. Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 W dniu 27 września br. o godzinie 12:00 w Sali nr 20 Urzędu Miasta przy ulicy Zielony Rynek 11/13 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta. Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Projekt Uchwały pod obrady L sesji Rady Miasta Włocławek Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (160/dec/2018) Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zarządzenie nr 266/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Obsługi Inwestora Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zarządzenie nr 263/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Włocławek na 2018 rok Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 24.09.2018 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (167/wnio/2018) Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 18/36 o pow. 0,5872 ha, położonej we Włocławku przy ul. Płockiej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Operat szacunkowy zostanie wykonany w wersji papierowej w ilości 3 egz. Szczegóły
Artykuł 24.09.2018 Informacja dla pełnomocników wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie publicznego losowania w celu ustalenia tych składów. Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 21.09.2018 Decyzja na usunięcie drzew (159/dec/2018) Szczegóły
« 1 2 3 454 455 »